Radeče, 30. julija 2020

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je družbi Radeče papir nova, d. o. o. izdalo varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov do vključno stopnje tajnosti »TAJNO« v varnostnem območju II. stopnje na sedežu organizacije. Pobudo smo podali zaradi obravnavanja tajnih podatkov v družbi.

V sklopu postopka je bil v družbi opravljen ogled, kjer je bilo ugotovljeno, da družba na sedežu izpolnjuje fizične, organizacijske in tehnične pogoje za varovanje tajnih podatkov do vključno stopnje tajnosti »TAJNO« v varnostnem območju II. stopnje, določene v Zakonu o tajnih podatkih in podzakonskih predpisih, ki urejajo področje varovanja tajnih podatkov. Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov je družbi podal pozitivno mnenje o ustreznosti varnostno tehnične opreme vgrajene v varnostno območje, ter postopkov in ukrepov varovanja varnostnega območja.

V upravnem območju se izvaja kontrola vstopa in gibanja ter druge predpisane varnostne ukrepe. Vstop v upravno območje je kontroliran in nadziran, poslovni prostori organizacije so fizično in tehnično varovani. Vzpostavljen je sistem postopkov in ukrepov varovanja tajnih podatkov, ki ustreza stopnji tajnosti tajnih podatkov. Dostop do tajnih podatkov je dovoljen samo tistim osebam, ki morajo imeti vpogled v te podatke po svoji službeni dolžnosti zaradi uresničevanja naročila pristojnega organa.

Prejeto dovoljenje pomeni za družbo veliko pridobitev in predstavlja pomembno konkurenčno prednost, v smislu posebej skrbne obravnave tajnih podatkov naših kupcev, predvsem v proizvodnji papirjev z zaščitnimi elementi.

O podjetju: tradicija papirništva v Radečah sega v leto 1736. Danes je osnovna dejavnost družbe Radeče papir nova, d.o.o., proizvodnja, trženje in razvoj večnamenskih pisarniških in tehničnih papirjev ter zaščitenih in vrednostnih papirjev. Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona poteka v invalidski hčerinski družbi Muflon, d.o.o.