Radeče, 31. avgusta 2020

Urad vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov je družbi Radeče papir nova, d.o.o. izdal varnostno dovoljenje za obravnavanje tajnih podatkov EU do vključno stopnje tajnosti TAJNO (SECRET EU/EU SECRET) v prostorih organizacije. Pobudo smo podali zaradi obravnavanja tajnih podatkov v družbi.

Pred tem je Ministrstvo za notranje zadeve je družbi izdalo varnostno dovoljenje za obravnavanje nacionalnih tajnih podatkov do vključno stopnje tajnosti TAJNO v varnostnem območju II. stopnje.

Da družba izpolnjuje pogoje za obravnavanje in hranjenje tajnih podatkov stopnje tajnosti TAJNO v lastnih prostorih je razvidno iz zapisnika ogleda Ministrstva za notranje zadeve, mnenja o ustreznosti varnostnotehnične opreme, vgrajene v varnostno območje, ter postopkov in ukrepov varovanja varnostnega območja v družbi Radeče papir nova, d.o.o.  Na podlagi tega je Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov potrdil, da so zagotovljeni pogoji predpisani z nacionalno zakonodajo in pogoji o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov, in izdal varnostno dovoljenje družbi Radeče papir nova, d. o. o.

Prejeto dovoljenje pomeni za družbo veliko pridobitev in predstavlja pomembno konkurenčno prednost, v smislu posebej skrbne obravnave tajnih podatkov naših kupcev, predvsem v proizvodnji papirjev z zaščitnimi elementi.

O podjetju: tradicija papirništva v Radečah sega v leto 1736. Danes je osnovna dejavnost družbe Radeče papir nova, d.o.o., proizvodnja, trženje in razvoj večnamenskih pisarniških in tehničnih papirjev ter zaščitenih in vrednostnih papirjev. Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona poteka v invalidski hčerinski družbi Muflon, d.o.o.